ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTAI.Szervezeti, személyzeti adatok

Sorsz. Adat Frissítés Megőrzés Letöltés Adatszolgáltató
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és fax száma, elektronikus levál címe, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Központi Irányítás
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Központi Irányítás
3. A közfeladatot ellátó szerv egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,beosztása, elérhetősége (telefonszáma,elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Központi Irányítás
4. A szrevzeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon-fax száma, elektronikus levélcíme) Ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Központi Irányítás
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége ----------------------------------
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete alatt álló , vagy alárendeltségében működő más közfaladatot ellátó szervek megnevezése, 1. pontban meghatározott adatai ----------------------------------
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (posti címe, telefon és fax száma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke ----------------------------------
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetőségei (postai címe, telefon-és faxszáma, elektronikus levélcíme) Alpító okirata, kezelő szervének tagjai A változásokat követően azonnal Az előz állapot 1 évig archívumban tartásával Letöltés
Letöltés
Központi Irányítás
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelőlése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye ----------------------------------
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve, címe valamint a főszerkesztő neve ----------------------------------
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előz állapot 1 évig archívumban tartásával Letöltés Központi Irányítás

II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Sorsz. Adat Frissítés Megőrzés Letöltés Adatszolgáltató
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hetályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal Az előz állapot 1 évig archívumban tartásával Letöltés
Letöltés
Letöltés
Informatikai biztonsági szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére, közzéteendő adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzat
Központi Irányítás
2. Az országos illetőségű szervek,valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven ----------------------------------
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ----------------------------------
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebezési határidő) az ügyek intézését segítőútmutatók, az ügyrendre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. ----------------------------------
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma. A közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, és az abból adott kedvezmények. A változásokat követően azonnal Az előz állapot 1 évig archívumban tartásával Feldolgozás alatt Közgazdasági csoport
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei ----------------------------------
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke ----------------------------------
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza ----------------------------------
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától ----------------------------------
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények folyamatosan Legalább 1 évig archivumban tartásával Feldolgozás alatt Központi irányítás
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei, indoklásuk folyamatosan Az előző állapot 1 évig archivumban tartásával Letöltés Központi irányítás
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archivumban tartásával 2016

2017
Központi irányítás
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő Letöltés Központi Irányítás

III. Gazdálkodási adatok

Sorsz. Adat Frissítés Megőrzés Letöltés Adatszolgáltató
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója. A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig Elemi költségvetések
2019 évi elemi költségvetés II.

2019 évi elemi költségvetés I.

2018 évi elemi költségvetés

2017 évi elemi költségvetés

2016 évi elemi költségvetés

2015 évi elemi költségvetés

2014 évi elemi költségvetés

2013 évi elemi költségvetésBeszámolók
2018 éves költségvetési beszámoló

2017 éves költségvetési beszámoló

2016 éves költségvetési beszámoló

2015 éves költségvetési beszámoló

2014 éves költségvetési beszámoló

2013 éves költségvetési beszámoló

2012 éves költségvetési beszámoló

2011 éves költségvetési beszámoló

Közgazdasági csoport
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archivumban tartásával Letöltés Közgazdasági csoport
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott , az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatáscéljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonjákvagy arról a kedvezményezett lemond. ----------------------------------
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig Letöltés (2016 év) Közgazdasági csoport
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) ----------------------------------
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések ----------------------------------
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával Megnyitás Központi irányítás
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával 2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv 4. számú módosítása

2018. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása

2018. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

2018. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2018 évi közbeszerzési terv

2017 évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2017 évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

2017. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása

2017. évi közbeszerzési terv 4. számú módosítása

Közgazdasági csoport